header-nieuwsbrief-2
Nummer 3 - vrijdag 6 oktober 2023
CamphusianumJunior

Van de rector

En voor dat je het weet is het schooljaar alweer zeven weken oud. De lessen zijn goed op stoom, het eerste schoolfeest was een groot succes en de eersteklassers hebben een geweldige tijd gehad op het eersteklaskamp. Dit is het moment in het schooljaar dat we met leerlingen reflecteren op de voorbije weken. We kijken met leerlingen in de herfstrapportage hoe ze zijn gestart, wat hun doelen zijn voor de komende periode en wat zij denken hierbij nodig te hebben. We vinden het belangrijk dat we leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces en dat we niet alleen naar cijfers kijken, maar ook naar hoe het leren op school gaat.
Zoals jullie al weten, hebben we dit jaar een feestje te vieren. We gaan dit jaar het lustrum weer goed en op eigen wijze vieren. In deze nieuwsbrief lees je over de reünie, het lustrumtoneel en over het lustrumlogo, maar daarmee is dit feestjaar natuurlijk nog niet compleet: op vrijdag 19 april vieren we het lustrum met leerlingen en medewerkers. We geven een geheel andere invulling aan de lustrumviering dan gebruikelijk en verklappen nog even niet wat we gaan doen, maar dat het een mooie dag wordt, staat vast. Noteer de datum vast in de agenda!

Daan van Bree

Calendarium t/m 3 november


dinsdag 10 oktober Excursie Catharijneconvent kunst leerjaar 4 en 5
donderdag 12 oktober Mid-term PWS-presentaties leerjaar 6
maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober
maandag 23 oktober
dinsdag 24 t/m vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie
Studiedag - leerlingen vrij
Activiteitenweek
dinsdag 24 oktober
Afsluitende bijeenkomst masterclasses leerjaar 1
woensdag 25 oktober MR-vergadering vanaf 19.30 in de personeelskamer
donderdag 26 oktober
Ouder-kind-mentoravond
(Aanmelden uiterlijk 13 oktober!)
vanaf maandag 30 oktober Start eerste blok ondersteuningsuren
woensdag 1 november

Doe-ochtend en doemiddag voor leerlingen van groep 7 en 8
Eerste ouderinformatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen

Onderwijs en organisatie

Studiedag 23 oktober

Op maandag 23 oktober heeft het personeel een studiedag en zijn de leerlingen lesvrij. Op de studiedag geven de talentcoördinatoren van school worskhops aan docenten en mentoren over hoe ze in de klas het beste om kunnen gaan met leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Ook krijgt iedereen training over de nieuwe ICT-omgeving die alle scholen van stichting OVO gaan gebruiken.

Herfstrapportage en ouder-mentoravond 26 oktober

In de week voor de herfstvakantie vindt weer de herfstrapportage plaats. Docenten en mentoren peilen samen hoe het met onze leerlingen gaat. Mocht er aanleiding zijn voor een gesprek, dan ontvangen leerling en ouder(s)/verzorger(s) van hun mentor een uitnodiging voor de ouder-kindgesprekken op donderdag 26 oktober. U kunt ook zelf een afspraak met de eigen mentor plannen op deze dag. De mentoren sturen hiervoor een bericht met daarin een link naar de bookingtool, zodat u zelf een afspraak kunt inplannen.

Activiteitenweek

De week na de herfstvakantie is een activiteitenweek. In de activiteitenweek hebben leerlingen afwisselend lesdagen en dagen met zaken als excursies en niet-lesgebonden activiteiten, zoals de afname van het begaafdheidonderzoek in de leerjaren 1 en 3. We proberen zo veel mogelijk activiteiten van leerlingen te bundelen en te laten plaatsvinden in deze activiteitenweken, om zo de lesuitval buiten deze weken om te beperken. Dit zorgt voor meer rust en voorspelbaarheid voor leerlingen en docenten. De hoeveelheid lesdagen en activiteiten verschilt van leerjaar tot leerjaar. Volgende week ontvangen de leerlingen een bericht met daarin het programma.

Start ondersteuningslessen

Vanaf 30 oktober starten de steunlessen. Alle leerlingen hebben gisteren via SOM een mailtje gekregen met het (herziene) rooster. Hierin staat voor welke vakken er ondersteuningslessen zijn in blok 1. Blok 1 loopt tot de eerste toetsweek in december.
Overleg met uw zoon/dochter, eventueel in overleg met de mentor, voor welk(e) vak(ken) ondersteuningslessen nodig zijn. Vervolgens vult de leerling met de vakdocent een aanmeldformulier in. Hierop staat een leerdoel geformuleerd, zodat er gericht ondersteuning gegeven kan worden. Aan het eind van het blok wordt er geëvalueerd of er nog een blok nodig is. Aanmelden voor ondersteuningslessen in blok 1 kan t/m 12 oktober.

Update telefoonbeleid

Vanaf 1 januari 2024 mogen mobiele telefoons, tablets en smartwatches niet meer mee de klas in, tenzij ze noodzakelijk zijn voor les. Mobiele telefoons leiden af en zorgen ervoor dat leerlingen slechter presteren. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen maken we nu afspraken hoe we om willen gaan met telefoons in school. We realiseren ons dat telefoons afleiden, maar erkennen tegelijkertijd dat we de technologie gebruiken om bijvoorbeeld huiswerk te bekijken, te betalen in de schoolkantine en voor navigatie en communicatie. In samenwerking met de medezeggenschapsraad stellen we het nieuwe beleid vast. In december horen jullie meer.

Dyslexiescreening leerjaar 1

In de activiteitenweek kunnen alle eersteklassers deelnemen aan een dyslexiescreening. Met de afname van de screening kan in korte tijd gesignaleerd worden of een leerling een achterstand heeft op het gebied van technisch lezen en/of schrijven ten opzichte van leerlingen met een vergelijkbare intelligentie.
Volgende week ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een mail met daarin een aantal vragen. Als een of meer van die vragen met 'Ja' beantwoord kunnen worden, adviseren we de leerling te laten meedoen aan de screening.

CBO-tests leerjaar 1 en 3

In de week na de herfstvakantie wordt zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 3 de CBO-test afgenomen, een onderzoek van het centrum voor begaafdheidsonderzoek in Nijmegen.
Voor leerjaar 1 is dat op donderdag 26 en voor leerjaar 3 op vrijdag 27 oktober. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een dezer dagen een toestemmingsformulier voor afname.

Nieuws van de medezeggenschapsraad

Elke maand vergadert de medezeggenschapsraad van onze school over beleidsvoornemens van de schoolleiding. De vergaderingen vinden plaats in de personeelskamer op de laatste woensdag van de maand en zijn openbaar. Tijdens de vergadering van 26 november bespreken we onder andere de reizen en excursies van het volgende schooljaar, de besteding van de ouderbijdragen, de begroting van het volgende kalenderjaar en het schoolondersteuningsprofiel.
Wees welkom om mee te luisteren en mee te denken!

Herinnering: Toestemming gebruik foto's en NAW-gegevens aangeven in SOM

In de webvariant van Somtoday (dus niet in de Somtoday-app) kunnen ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen onder de zestien jaar en leerlingen vanaf zestien jaar toestemming geven voor het gebruik van foto's en NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). Wilt u/willen jullie dit voor ons doen?
Onderstaande foto maakt duidelijk waarom dat handig is voor ons. Bij deze foto durfden we het aan om hem te plaatsen zónder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) van leerling '2' en '3', maar vroegen we voor de zekerheid toch na of de leerling links ook op de foto in de nieuwsbrief mocht. Als we dit in SOM kunnen vinden en het dan niet hoeven na te vragen aan leerlingen of ouder(s)/verzorger(s), zijn we daar erg mee geholpen. Bedankt voor uw/jullie medewerking!

Werving nieuwe leerlingen

Vanmorgen startte de eerste ronde van Camphusianum Junior. In een reeks van acht lessen maken toekomstige Camphusianen kennis met onderwerpen als robotica, Russisch en klassieke talen. Eind januari start de tweede ronde. Heb je vrienden of familie met kinderen die je ook wel op onze school rond ziet lopen geef dan onderstaande data door:
  • 1 november 14.30 - 16.30 - doemiddag
  • 1 november – 19.00 - 21.00 - ouderinformatieavond
  • 7 november- 19.00 - 21.00 - ouderinformatieavond
  • 8 november – 14.30-16.30 - doemiddag (programma gelijk aan 1 november)
  • 19 januari – 16.00-20.00 - Open Dag
  • 26 januari – 8.30-10.00 – start tweede ronde Camphusianum Junior
  • 7 februari – 19.00-21.00 – ouderinformatieavond
  • 14 februari - 14.30-16.30 – doemiddag (programma anders dan 1 en 8 november)
Inschrijven kan via camphusianum.nl

Vooruitblik activiteiten

Lustrumreünie

Op zaterdag 11 november gaat het gebeuren: de reünie! Met al meer dan 400 aanmeldingen belooft het een feestelijke dag te worden. Iedereen die les heeft gevolgd of gegeven op het Camphusianum is welkom. Aanmelden kan via de website van school.

Lustrumtoneel

Het is een lustrumjaar en daar hoort traditioneel ook een lustrumtoneelstuk bij. Dit keer gaan we terug naar de wortels van het theater met een oud-Griekse tragedie. Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni (reserveert u een van deze data vast?) spelen leerlingen én personeelsleden Trojaanse Vrouwen van Euripides: hoe vergaat het de dochters, weduwen, zusters en moeders van de gesneuvelde Trojaanse helden, nadat hun stad is verwoest? Allerlei hedendaagse thema’s in een oud jasje… De audities voor de acteurs zijn al geweest en binnenkort beginnen ook de repetities. Het belooft nu al heel heftig en ontroerend te worden!

Lustrumlogo

Op dinsdag 3 oktober hebben zeventien leerlingen deelgenomen aan een workshop Lustrumlogo Ontwerpen. Onder leiding van ontwerper René Bleuanus hebben de leerlingen geleerd wat een goed logo bevat. Uit alle inzendingen worden drie logo's geselecteerd door een vakjury. Daarna mogen de leerlingen hun stem uitbrengen om uiteindelijk tot een winnend ontwerp te komen. Het winnende ontwerp zal gepresenteerd worden op de vrijdag na de herfstvakantie. Vanaf dan is het ook mogelijk om de nieuwe schooltrui met lustrumlogo te bestellen!

U-Talent: Masterclasses alfa, bèta & gamma voor bovenbouwleerlingen

Al jaren doet het Camphusianum mee aan de U-Talent bètaprogramma’s van de Universiteit Utrecht. Meerdere leerlingen volgen in de bovenbouw een verdiepend en verbredend programma in bètavakken. Naast die mogelijkheid kunnen bovenbouwleerlingen ook masterclasses volgen. Er is een zeer breed aanbod binnen alfa-, bèta- èn gammaonderzoeksgebieden, dus voor ieder wat wils. Kennis en vaardigheden verdiepen, leren wat onderzoek is en kennismaken met het universitaire leven in de mooie stad Utrecht, is dat iets voor jou? Klik dan hier voor het programma: https://u-talent.nl/doelgroep/leerlingen/?_type=masterclass
Let op: voor de eerste masterclasses in het eerste blok sluit de inschrijving op 6 oktober, vandaag dus! Inschrijven en informatie: c.kuilman@camphusianum.nl

Excursie A&D Breda leerjaar 3

Dinsdag 24 oktober gaan alle derdeklassers met de bus op excursie naar Breda om meer gevoel te krijgen bij het vak Art en Design. Zo gaan de leerlingen de Blind Walls Gallery tour lopen in groepjes en de mooiste street art van Breda bekijken! Ook bekijken ze de Breda Photo Expo in zowel de Grote Kerk als in Galerie Ecker met kunstenaar Tina Farifteh. Het belooft een inspirerende dag te worden waarin creativiteit en plezier op de eerste plaats staan.

Excursie Catharijneconvent kunst algemeen leerjaar 4 en 5

Een middagje middeleeuwen:
Vierde- en vijfdeklassers die Kunst Algemeen (kunstgeschiedenis) volgen, kunnen op het eindexamen vragen over de middeleeuwen verwachten. Welke kunst(voorwerpen) heeft deze 'cultuur van de kerk' voortgebracht en waarom zitten daar afbeeldingen tussen die we als 21e-eeuwer nogal schokkend kunnen vinden? Dat gaan we dinsdag de tiende tot op de bodem uitzoeken in museum Catharijneconvent in Utrecht. Immers: onconde maect onminne.

Terugblik activiteiten

GGC-feest: Met je laarzen op de dansvloer

Vrijdagavond 29 september was de school voor even omgetoverd tot een heuse saloon met een podium voor speciale optredens van onze schoolband Ad Vena, DJ’s Quinn (3B), Liam (1D) en DJ Kick-off. Onder invloed van opzwepende muziek stond de dansvloer vier uur lang vol met mooi in western-thema uitgedoste leerlingen. Wat een feestelijke begin van het schooljaar! Veel dank aan de GGC en GDC voor de vlekkeloze organisatie en natuurlijk ook aan alle aanwezigen die het feestje sfeer gaven. Tot ziens bij het Kerstgala op 21 december!

Tentoonstelling vakantiefotowedstrijd

Dit jaar organiseerde mevrouw Dean een vakantiefotowedstrijd. Ze vroeg leerlingen en personeel om hun beste vakantiefoto in te sturen met daarbij een korte beschrijving. Leerlingen en personeel zijn de hele wereld over geweest: er zijn foto's vanuit Europa, Azië en Noord-Amerika. In totaal ontving mevrouw Dean vijftig foto’s en de tien beste vormen een maand lang een fototentoonstelling. Kom je ook langs om te kijken? De foto’s staan in de vitrinekast op de tweede verdieping en zijn tot de herfstvakantie te bewonderen.

Eersteklaskamp

Niets vat het EKK beter samen dan de reacties van de leerlingen zelf:
Sophie en Lune (1A): ”Er was veel te doen op het kamp! Het maken van de petten was het leukst, daar konden we lekker creatief zijn.”
Tobias en Job (1B): “Gezellige sfeer, lekker actief en de disco was een geweldige afsluiter!”
Ali en Kobe (1C): “De gezelligheid, het lekkere eten en de disco zijn dingen die ons zeker bijblijven!” Lolia en Hawin (1D): “Het was erg gezellig en fijn dat je veel kon sporten. Het leukste aan het kamp was dat je echt goed leert samenwerken met je klas!”
Bedankt leuke, lieve eersteklassers! We hebben genoten van jullie vrolijkheid, sportiviteit, dansmoves en bovenal alle gezelligheid!

Boekenweek voor jongeren

Van 15 t/m 24 september was het Boekenweek van jongeren. Vooral in klas 4 is hier veel aandacht aan besteed tijdens de lessen Nederlands. Leerlingen kregen een heus boekenweekgeschenk (3Pak) met daarin drie verhalen waarover zij in gesprek gingen. Het eerste verhaal was van Rima Orie. Zij won met Het vervloekte hart de prijs voor het beste boek voor jongeren 2023. In de mediatheek was een prachtige thematafel ingericht met de genomineerde boeken en het winnende boek. In februari krijgt deze boekenweek hopelijk een vervolg in de vorm van een auteursbezoek tijdens Literatour. De leerlingen hebben gestemd op de auteurs die ze het liefst zouden ontmoeten. Het verzoek is ingediend. Nu maar hopen dat we bij de eerste honderd gelukkige scholen zitten die daadwerkelijk een auteur mogen ontvangen. Voor meer informatie: https://www.hebban.nl/boekenweekvanjongeren/over-de-boekenweek-van-jongeren.

Excursie maatschappijleer klas 5

Slechts een paar dagen in het jaar zijn het kabinet en de kamerleden allemaal aanwezig in de Tweede Kamer. Een van die dagen is de dag na Prinsjesdag. Op die dag waren wij er ook met maatschappijleer klas 5. Met name 5D viel met de neus in de boter: ze zagen voor hun ogen een inhoudelijk debat over euthanasie tussen Jan Paternotte (D66) en Mirjam Bikker(CU) en hoorden later hoe Thierry Baudet (FvD) aan Jan Paternotte vroeg ‘Ben ik een vrouw?’. Daarna plaatste Geert Wilders (PVV) een aanvallende interruptie (zie foto) toen Jesse Klaver zijn eerste Algemene Beschouwingen namens Groenlinks/Pvda inzette. Het weer was mooi, we hebben veel beleefd en een hoop geleerd. Kortom, het was een topdag!

Bedrijvenbezoekdag leerjaar 5

Op dinsdag 26 en donderdag 28 september bezochten alle leerlingen van klas 5 twee bedrijven. Ruim vijftig bedrijven en organisaties uit de regio Gorinchem openden hun deuren om vwo-5-leerlingen van Lyceum Oudehoven, Fortes Lyceum, Gomarus Scholengemeenschap, het Heerenlanden en onze school te verwelkomen en informeren over hun hbo- en wo-functies. Veel leerlingen kwamen enthousiast terug van het bezoek – voor herhaling vatbaar!

Wiskundetoernooi Radboud Universiteit Nijmegen

Vrijdag 22 september hebben we een tienjarige traditie weer opgepakt: met een team van vijf gymnasiasten, Annieck, Emmelien, Liselot, Thijs en Timme uit leerjaar 5, deden we mee aan het prestigieuze wiskundetoernooi in Nijmegen. Er werd gestreden tegen 99 andere teams van athenea en gymnasia uit alle hoeken van het land, veelal bestaande uit zesdeklassers. Een zwaar deelnemersveld dus! Het ochtendprogramma bestond uit een grote opdracht over het beïnvloeden van verkiezingsuitslagen in Amerika door het slim indelen van staten in districten (‘gerrymandering’). Tijdens het middagprogramma moesten de leerlingen zo veel mogelijk wiskundeproblemen in een uur tijd oplossen. Omdat we dit jaar als proefjaar beschouwen (volgend jaar doen we met hetzelfde team ‘voor het echie’ mee), waren we heel tevreden met de 57e plaats!
Dank aan het Vita College voor het ter beschikking stellen van het ‘feestbusje’!